Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden individuele deelname

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Evenement: De in enig jaar en plaats te houden wedstrijden onder de noemer van de Strongsisterrun Nederland. Dit betreft de Strongsisterrun 5KM, en de Strongsisterrun 10KM, waar de Deelnemer zich voor heeft ingeschreven.

1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor een deelname aan het Evenement.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

1.4. Organisator: StrongWEB BV te Hellendoorn.

 

Artikel 2: Deelname

2.1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdreglement).

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.

2.3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.4. Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden. Het is de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst tot de in het wedstrijdreglement genoemde datum over te dragen aan een derde. Omschrijven van startbewijs is daarvoor noodzakelijk. Eventuele kosten voor bestelde extra’s en overige betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.  

2.5. Wijzigen van inschrijving, het op andermans naam zetten, is mogelijk tot twee  voorafgaand aan het evenement. Hiervoor wordt 5 euro in rekening gebracht.

2.6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden, starttijden, datum en of locatie van het evenement te wijzigen. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden of te wijzigen doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

2.7. Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoudt de Organisator zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.


Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige, schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, over een zwemdiploma beschikt, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 4: Portretrecht

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal – en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar/hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden in reclame/online uitingen van derden.  

 

 

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer (mits hiervoor op het inschrijfformulier toestemming is gegeven door de deelnemer).

5.2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

5.3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige run  zoals beschreven in artikel 4.1 Voor het gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven. De resultaten worden gebundeld door Impex Management Co. Ltd. en door de serviceprovider gepubliceerd op de website Strongsisterrun.com.

 

Algemene Voorwaarden VIP-treatement StrongSisterRun

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Evenement: het door StrongWEB BV in enig jaar te organiseren sportevenement: Strongsisterrun

1.2. Deelnemend Bedrijf: een persoon, bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

1.3. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.

1.5. Organisator: de rechtspersoon (in deze StrongWEB B.V.) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van het Deelnemend Bedrijf wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: VIP-Treatement

2.1. Deelnemers aan de VIP-treatement (Hierna genoemd: Deelnemend Bedrijf) kunnen zijn:

  1. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
  2. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
  3. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
  4. een groep personen.

2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

 

 

 

Artikel 3: Deelnemers

3.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.

3.2. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

3.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

3.4. De Organisator van het Evenement kan besluiten de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

3.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement en/of de inschrijfgelden, van welke aard ook.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen/zaken en/of schade anderszins van van de Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf en/of andere derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

4.3. De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf een kopie van de relevante polis aan Organisator.

4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf een kopie van de relevante polis aan Organisator

4.6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

Artikel 5: Portret- en imagerecht
5.1. Deelneme verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal – en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend bedrijf zichtbaar/hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden in reclame/online uitingen van derden.  

 

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1. De door de Deelnemer/Deelnemend bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer/Deelnemend bedrijf verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer (mits hiervoor op het inschrijfformulier toestemming is gegeven door de deelnemer).

6.2. Het is de Deelnemer/Deel te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

6.3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s, video’s en resultaten kunnen worden gebruikt voor promotie van toekomstige run  zoals beschreven in artikel 4 . Voor het gebruik van deze gegevens wordt geen vergoeding gegeven. De resultaten worden gebundeld door Impex Management Co. Ltd. en door de serviceprovider gepubliceerd op de website strongmanrun.com.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Oost-Nederland (Almelo).

7.3 Geschillen tussen Organisatie en Deelnemers (natuurlijke personen), waaronder klachten, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform.

 

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×